Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne opraviť   alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným   prieskumom   diela   na   základe   ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   ,   ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne   doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973

reštaurovanie obrazov a rámov

reštaurovanie a konzervovanie
- čistenie, odstraňovanie stmavnutých lakov - napínanie na nové podrámy - rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/ - tmelenie, retuš, konzervovanie ...
reštaurovanie olejomalieb, čistenie
    V    záverečnej    fáze    maľbu    tme- lením    rušivých    plôch    zjednotiť    a previesť      scelujúcou      retušou      v nevyhnutných   optických   zásahoch do     optimálneho     výtvarnoestetic- kého    celku    v    duchu    súčasného výtvarného     názoru     o     zachovaní pamiatky.
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom    reštaurovania    je    uviesť obraz   do   pôvodného   stavu.   Cieľom reštaurovania    je    snaha    o    čo    naj- väčšie      zachovanie      originálnych vrstiev    pôvodnej    maľby    s    výtvar- ným   scelením   diela   cestou   doplne- nia    chýbajúcich    častí    so    zachova- nými     plochami.     Na     dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:
reštaurovanie rámov, tmelenie, pozlacovanie

obrazy a rámy

- reštaurovanie obrazov na plátne,   dreve a iných podložkách - reštaurovanie rámov - pozlacovanie - maľovanie kopií na zákazku
reštaurovanie obrazov a rámov, pozlacovanie reštaurovanie obrazov a rámov, pozlacovanie
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
reštaurovanie olejomalieb, portrét reštaurovanie olejomalieb, zátišie reštaurovanie obrazov, tmelenie a retuš
umelecké remeslá
reštaurovanie rámov, zrkadiel, pozlacovanie
Olejomaľba       je   často   označovaná ako       najhodnotnejšia       maliarska technika.   Zrodila   sa   v   15.   storočí   a u    maliarov    získala    obľubu    vďaka svojej    odolnosti,    štruktúrnej    roz- manitosti    a    pozvoľnému    zasycha- niu,   ktoré   umožňuje   dlhšie   praco- vať na obraze.  
reštaurovanie obrazov, stav pred a po reštaurovaní
Mgr. Miroslav Pribiš
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov
1.    Vykonať    dôsledne    reštaurátor- ský      prieskum      všetkých      vrstiev obrazu     -     sondážny     prieskum     a podľa potreby ich fixovať, 2.   Na   základe   prieskumu   vykonať odstránenie     nevhodných     sekun- dárnych     premalieb     na     pôvodné vrstvy        s        použitím        odbornej reštaurátorskej technológie.
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak aj    ľudským    zásahom,    ktoré    ich    chceli    neodborne    opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť    reštaurátora    začína dôkladným   prieskumom   diela   na   základe   ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité   požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie   , ako   umelecké,   tak   technické   .   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne   doplniť, dobré znalosti dejín umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...  
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
reštaurovanie a konzervovanie
- čistenie, odstraňovanie stmavnutých lakov - napínanie na nové podrámy - rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/ - tmelenie, retuš, konzervovanie ...
1.   Vykonať   dôsledne   reštau-rátorský   prieskum   všetkých   vrstiev   obrazu   -   sondážny   prieskum   a   podľa   potreby   ich fixovať, 2.   Na   základe   prieskumu   vykonať   odstránenie   nevhod-ných   sekundárnych   premalieb   na   pôvodné   vrstvy   s   použitím odbornej reštaurátorskej technológie... V   záverečnej   fáze   maľbu   tmelením   rušivých   plôch   zjednotiť   a   previesť   scelujúcou   retušou   v   nevyhnutných   optických zásahoch do   optimálneho výtvarnoestetického celku v duchu súčasného výtvarného názoru o zachovaní pamiatky.
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom   reštaurovania   je   uviesť   obraz   do     pôvodného   stavu.   Cieľom   reštaurovania   je   snaha   o   čo   najväčšie zachovanie   originálnych   vrstiev   pôvodnej   maľby   s   výtvarným   scelením   diela   cestou   doplnenia   chýbajúcich   častí   so zachovanými plochami. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:

obrazy a rámy

- reštaurovanie obrazov na plátne,   dreve a iných podložkách - reštaurovanie rámov - pozlacovanie - maľovanie kopií na zákazku
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
umelecké remeslá
Olejomaľba         je    často    ozna- čovaná     ako     najhodnotnejšia maliarska   technika.   Zrodila   sa v     15.     storočí     a     u     maliarov získala     obľubu     vďaka     svojej odolnosti,   štruktúrnej   rozmani- tosti    a    pozvoľnému    zasycha- niu,     ktoré     umožňuje     dlhšie pracovať na obraze.  
Mgr. Miroslav Pribiš
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov
reštaurovanie obrazov a rámov
„Umenie zmýva z duší prach každodennosti”  Pablo Picasso 1881–1973
reštaurovanie a konzervovanie
- čistenie, odstraňovanie stmavnutých lakov - napínanie na nové podrámy - rentoaláž /nažehľovanie na nové plátno/ - tmelenie, retuš, konzervovanie ...
1.       Vykonať       dôsledne       reštau-rátorský prieskum      všetkých      vrstiev      obrazu      - sondážny    prieskum    a    podľa    potreby    ich fixovať, 2.       Na       základe       prieskumu       vykonať odstránenie     nevhod-ných     sekundárnych premalieb   na   pôvodné   vrstvy   s   použitím odbornej reštaurátorskej tech-nológie... V      záverečnej      fáze      maľbu      tmelením rušivých       plôch       zjednotiť       a       previesť scelujúcou   retušou   v   nevyhnutných   optic- kých          zásahoch          do            optimálneho výtvarnoestetického        celku        v        duchu súčasného   výtvarného   názoru   o   zachovaní pamiatky.
ZDÔVODNENIE POSTUPU REŠTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU Zámerom     reštaurovania     je     uviesť obraz      do        pôvodného      stavu.      Cieľom reštaurovania    je    snaha    o    čo    najväčšie zachovanie    originálnych    vrstiev    pôvodnej maľby   s   výtvarným   scelením   diela   cestou doplnenia          chýbajúcich          častí          so zachovanými     plochami.     Na     dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:

obrazy a rámy

- reštaurovanie obrazov na plátne,   dreve a iných podložkách - reštaurovanie rámov - pozlacovanie - maľovanie kopií na zákazku
restaurovanie
reštaurovanie a konzervovanie závesných obrazov a rámov, reštaurovanie drevených, polychrómovaných, pozlátených sôch a drevorezieb, reštaurovanie omietok, reštaurovanie fasád a omietok a článkov architektúry, reštaurovanie kameňa, reštaurovanie štukovej výzdoby, reštaurovanie štukolustra, sgrafitovej výzdoby, nástenných malieb a mozaiky, reštaurovanie vitráže, umelecko remeselné práce...
umelecké remeslá
Olejomaľba       je   často   označo-vaná ako        najhodnotnejšia        maliarska technika.   Zrodila   sa   v   15.   storočí   a   u maliarov      získala      obľubu      vďaka svojej   odolnosti,   štruktúrnej   rozma- nitosti    a    pozvoľnému    zasychaniu, ktoré   umožňuje   dlhšie   pracovať   na obraze.  
Reštaurovanie Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   jednak   pôsobeniu času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom,   ktoré   ich   chceli   neodborne opraviť   alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným   prieskumom   diela na   základe   ktorého,   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúce   činnosti.   Reštaurátor musí    predovšetkým    s    pokorou    slúžiť    danému    dielu.    Musí    vedieť    potlačiť    svoju osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité požiadavky    a    reštaurovanie    tak    vyžaduje    rôzne    kvalifikácie    ,    ako    umelecké,    tak technické   .   Musí   mať   výtvarné   schopnosti,   aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne doplniť,   dobré   znalosti   dejín   umenia,   predovšetkým   umeleckých   a   remeselných techník starých čias...  
Mgr. Miroslav Pribiš
navštívte galériu DIELO.eu prezentácia a predaj tvorby sučasných slovenských autorov

reštaurovanie obrazov a rámov

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde